Jamstveni uvjeti

Jamstveni rok je zavisan o proizvodu i istaknut je uz svaki proizvod i vrijedi od datuma kupnje sata.

Ovim jamstvom obuhvaćene su greške u mehanizmu pri proizvodnji ili montaži sata.

U slučaju oštećenja pokrivenih ovim jamstvom vaš sat će unutar jamstvenog roka biti popravljen bez ikakve naplate. Ukoliko sat nije moguće popraviti odobravamo zamjenu, u slučaju zamjene ne može se jamčiti dobivanje istog modela. Bilo kakva daljnja potraživanja kao npr. naknada štete, refundacija i sl. su isključeni.

Jamstveni list je važeći samo uz račun o kupovini koji treba sadržavati:
Datum kupovine sata, naziv (broj) modela sata, potpis i žig prodavatelja kod kojeg je kupovina izvršena.
Jamstveni list ispunjava i ovjerava svojim potpisom i žigom prodavatelj na dan prodaje sata i ujedno jamči za točnost upisanih podataka.

Rok trajanja servisiranja može trajati, ovisno o vrsti kvara, najviše 45 dana od dana prijave kvara. Nakon toga roka, u koliko popravak nije moguć, uvoznik vrši zamjenu sata za novi.